6x11

 

Foto's 6x11

 

Mjoezekel + oetreuping Jubileumprins + senioreprins

Pleej bek sjo + oetreuping Jeugdprins

Groat Limburgs metzengala

Receptie en Wir sind spitze

Bor got Talent

Groat Senijore-sjpektakel

WW-Band

Aafsjloeting

 

Vrouwluujzitting

Leejemiddig

Revu

Seniore Revu

Receptie

Sjleutel Euverdrach

Vasteloavesmes

Optoch

Kenjeroptoch

Bessemverbrenne